DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Lucht

DCMR geeft overheden advies over luchtkwaliteit en voert geur- en emissiemetingen uit. We beschikken over een eigen dataloket lucht. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

Producten en diensten

Luchtkwaliteitskaarten

De DCMR vertaalt luchtkwaliteitsgegevens tot overzichtelijke kaarten op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Vergelijking PM2.5 Dylos DC1700 sensoren

De DCMR heeft de resultaten van vijf PM2.5 sensoren vergeleken met gemeten PM2.5 resultaten op een DCMR-meetpunt. De eerste resultaten zijn beschikbaar.

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Lucht in cijfers jaaroverzicht 2016

Rapportage gemeten luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in 2016.

Projecten

Opzetten milieudienst in Sohar

De haven van Sohar kent een belangrijke uitbreiding. Het Rotterdamse Havenbedrijf (deels eigenaar) wil dat de bedrijven in deze haven voldoen aan vergelijkbare milieueisen als in de Rotterdamse havens, en met een vergelijkbare onafhankelijkheid.

E-Nose Programma Rijnmond

Het E-Nose programma Rijnmond beschrijft de toepassingsgebieden waarvoor E-noses kunnen worden ingezet. E-noses (elektronische neuzen) zijn compacte instrumenten, waarmee zowel op een vaste plek als mobiel de veranderingen in de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Ook geeft het programma inzicht in de randvoorwaarden en aandachtspunten bij het mogelijk uitrollen van een E-nose netwerk in de regio Rijnmond.

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Emissies Noordzeeschepen

In dit Europese project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen. Zo kan de goede positie van de Noordzeehavens behouden blijven.

Nieuwsberichten

Geluidsmetingen tijdens The Flying Dutch bij Rotterdam Ahoy

Op zaterdag 3 juni vindt het evenement The Flying Dutch plaats op de parkeerterreinen van Rotterdam Ahoy. Het dance-event is van 12.00 – 23.00 uur. Wij zijn erbij om het geluid te monitoren en te meten.

5 vragen over de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag over de luchtkwaliteit in ons gebied. De cijfers over 2016 laten zien dat de trend van een schonere lucht zich doorzet. Wat zegt dit? En hoe verhoudt dat zich tot de media-aandacht tot dit onderwerp?

Ruim 30.000 milieumeldingen in 2016

Vrouwenakker (gemeente Nieuwkoop)

In 2016 ontvingen we 30.200 meldingen van bewoners over stank, geluid en stof. Vergeleken met het aantal klachten uit 2015 is dat een toename van 7.133 klachten.

Strip #WernerbijDCMR | horecacontrole

De DCMR controleert de horeca onder andere op geur in Rotterdam. Met een gedegen aanpak wil de DCMR geuroverlast verminderen. De horecaondernemer heeft hier zelf een belangrijk aandeel in. Hoe voert de DCMR een geurcontrole uit?