DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Modelleren luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond bouwt modellen om de effecten van maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen op de luchtkwaliteit te bepalen. Ook verzorgt de DCMR de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio Rijnmond.

Producten en diensten

Luchtkwaliteitskaarten

De DCMR vertaalt luchtkwaliteitsgegevens tot overzichtelijke kaarten op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Rekenmodellen luchtkwaliteit

Bepalen luchtkwaliteit en depositie (neerslag van stoffen)

Rekenmodellen geur

Het uitvoeren van geurberekeningen

Publicaties

Effect op de luchtkwaliteit - Snelheidsverhoging A13

Wat zijn de consequenties van een snelheidsverhoging voor de luchtkwaliteit in Rotterdam Overschie?

Bestuurlijke bruikbaarheid van een roetindicator

Kansen en beperkingen van een nieuw instrumentarium om gezondheidseffecten van roet (EC) te berekenen.

Roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid

‘Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid’, Verslag van de nationale conferentie te Schiedam 5-10-2011.

Luchtemissies in de glastuinbouw

Studie naar NOx emissies van de glastuinbouw in en ten noorden van het Rijnmondgebied.

Projecten

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Onderzoek luchtemissie in glastuinbouw

De DCMR heeft een studie uitgevoerd naar NOx emissies van de glastuinbouw in en ten noorden van het Rijnmondgebied.

AERMOD Sohar

Voor verspreidingsberekeningen binnen internationale projecten maakt de DCMR Milieudienst Rijnmond gebruik van het programma AERMOD. In Oman heeft de DCMR in opdracht van het havenbedrijf van Sohar berekeningen uitgevoerd.

Maatregelen luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond onderzoekt de effecten van lokale maatregelen op de lokale luchtkwaliteit. Bij de berekening van deze effecten wordt gebruik gemaakt van de NSL Rekentool.

Nieuwsberichten

Schone Lucht Akkoord

Provincie Zuid-Holland

In januari tekenden 6 provincies en 39 gemeentes het Schone Lucht Akkoord. Het doel van het akkoord is om gezondheidsschade door luchtvervuiling met de helft te verminderen. Het akkoord loopt tot 2030.