DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Normen voor industrielawaai

Geluidseisen in landelijke handreiking

De DCMR toetst bij iedere vergunning, die wordt afgegeven of het geluid van het bedrijf - samen met het geluid van de andere bedrijven op het terrein zijn gevestigd - binnen de geluidsnorm van de zone past. Ook bedrijven die niet in industriezones zijn gelegen, krijgen geluidseisen in de vergunning opgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met het geluidsniveau dat al in de omgeving aanwezig is. De geluidseisen zijn gebaseerd op de landelijke Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Hierin staat een overzicht van grenswaarden en maximale geluidsniveaus.

Projecten om geluidsbelasting te verminderen

Het Kenniscentrum Geluid werkt in concrete projecten aan het verminderen van de geluidsbelasting in de regio Rijnmond, met name in het haven- en industriegebied. De projecten moeten leiden tot maatregelen daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Zoals de publicatie Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie, een richtlijn om bij het ontwerp van installaties bewuster om te gaan met de effecten van geluid en trillingen.