DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Privacy

De DCMR is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De DCMR zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens. Voorafgaand aan elke verwerking van uw gegevens wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het doel dat met de verwerking wordt beoogd, zodat wij dit met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Onze contactgegevens

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
Telefoon: 010 246 80 00
E-mail: info@dcmr.nl

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam

Herkomst van de persoonsgegevens

Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder de werking van deze Privacyverklaring. Het betreft in ieder geval persoonsgegevens van:

 • bezoekers en gebruikers van onze website;
 • burgers die een klacht indienen;
 • (medewerkers en contactpersonen van) aanvragers om vergunningen en dergelijke alsmede van bedrijven waarop de DCMR toezicht houdt;
 • contactpersonen van leveranciers;
 • medewerkers van de DCMR en sollicitanten;
 • overige betrokkenen waarmee de DCMR contacten onderhoudt.

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • welke persoonsgegevens wij van de verschillende betrokkenen verzamelen
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de     DCMR
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

Welke persoonsgegevens en doeleinden

Bezoekers en gebruikers website
Wanneer u een webformulier invult op de website van de DCMR vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van de DCMR heeft vermeld worden gebruikt voor de afhandeling van uw melding of verzoek. De persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.

Burgers die een klacht indienen of melding doen van overlast
De DCMR is door de deelnemers belast met het afhandelen van klachten en meldingen (taak van algemeen belang). Van burgers die een klacht indienen of een melding doen van overlast verwerken wij de naam, het woonadres en de woonplaats, telefoonnummers, en e-mailadressen. Wanneer u anoniem een klacht in wilt dienen, dan is dit mogelijk en verwerken wij geen persoonsgegevens van u.

Medewerkers en contactpersonen van aanvragers van vergunningen en dergelijke alsmede van bedrijven waarop de DCMR toezicht uitoefent
De DCMR is door de deelnemers belast met het behandelen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen en dergelijke (taak van algemeen belang/uitoefenen openbaar gezag). De persoonsgegevens van medewerkers en andere contactpersonen van aanvragers die in het kader van een aanvraag aan de DCMR worden verstrekt, slaan wij op in de systemen van de DCMR en worden zo lang als noodzakelijk of als wettelijk verplicht is, bewaard. Het gaat om namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Voor zover de contactpersonen zelf persoonlijke informatie verstrekken aan onze medewerkers, kan het zijn dat ook deze informatie wordt verwerkt voor zover nodig om het contact te onderhouden.

Contactpersonen van leveranciers
Voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomsten, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken de namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen van onze leveranciers waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een aanspreekpunt te hebben en de facturen juist te kunnen afhandelen.

Medewerkers DCMR
Van onze medewerkers verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomsten en wet- en regelgeving na te kunnen leven, gegevens omtrent de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers en gegevens die je uitwisselt in het kader van een normale omgang met elkaar. Dan gaat het in ieder geval om gegevens over het geslacht, NAW-gegevens, het bankrekeningnummer, een VOG-verklaring en een kopie van het kopie paspoort of ander identiteitsbewijs.

Sollicitanten
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw sollicitatie. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie;
 • beoordeling van uw geschiktheid voor een functie;
 • afhandeling van gemaakte onkosten;
 • communicatie met u en eventuele referenten;
 • uitvoeren en beoordelen assessments;
 • beveiliging systemen;
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Naast de gegevens die u schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • rapportages van assessments en andere testen;
 • door ons met uw toestemming ingewonnen referenties;
 • beoordeling van de geschiktheid voor de functie.

Overige betrokkenen
In het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, verwerkt de DCMR ook persoonsgegevens van andere betrokkenen. Te denken valt aan functionarissen van de deelnemers met wie contacten worden onderhouden, deelnemers aan vergaderingen, overleggen, kennisbijeenkomsten en dergelijke. In de regel zullen van deze betrokkenen de gebruikelijke gegevens worden verwerkt: namen, titulatuur, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen, aanwezigheid en inbreng tijdens bijeenkomsten.

Bezoekers
Bezoekers worden geregistreerd in ons registratiesysteem; daarbij verwerken wij hun naam en de naam van de organisatie waarvoor zij eventueel werkzaam zijn. Van bezoekers die hun vervoermiddel in de parkeergarage stallen gedurende hun bezoek en vanuit de parkeergarage ons kantoor binnenkomen, worden camerabeelden vastgelegd. Dit, om ons kantoor en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige binnentreding.

Social media
Ook wanneer u communiceert via social media zoals ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens. Concreet kunnen wij in het kader van onze online dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • locatiegegevens
 • gebruikersnaam
 • contactgegevens
 • foto’s en filmpjes

Grondslagen verwerken persoonsgegevens

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder a (toestemming), b uitvoering overeenkomst met betrokkene), c (wettelijke verplichting), e (vervulling taak van algemeen belang en taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag) of f  (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

Toestemming
Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

De DCMR is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de betreffende gemeente of de provincie, voor zover zij over deze gegevens mogen beschikken omdat de reden van verwerking hen betreft.

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder en onze websitebeheerder. Voor analyse van het gebruik van onze website, maken wij gebruik van Matomo.
In het kader van klanttevredenheidsonderzoeken verstrekken wij gegevens aan derden die in opdracht van de DCMR de betreffende onderzoeken uitvoeren.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Wij kunnen in het kader van onze sollicitatieprocedures gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De DCMR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indienen verzoeken om inzien, verbetering, verwijdering e.d.

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken kunt u verzoeken om inzage, verbetering, of aanvulling van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking en om verwijdering van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit onverhoopt niet lukken binnen een maand, dan berichten wij u daar tijdig over en geven wij aan binnen welke termijn u wel een reactie tegemoet kunt zien.

Een verzoek kunt u per e-mail richten aan of per post aan:
Het dagelijks bestuur van de DCMR
t.a.v. bureau Recordmanagement
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
E-mail: info@dcmr.nl

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens in onze systemen en bestanden. Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten. Op grond van de Archiefwet 1995 is de DCMR verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren.

Beveiliging

De DCMR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid. Alleen personeel dat daartoe uitdrukkelijk is geautoriseerd heeft toegang tot persoonsgegevens voor zover dat voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is en kan alleen bij deze gegevens met gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de DCMR, dan treden wij daar graag met u over in overleg. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De DCMR heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG controleert of de DCMR zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG de DCMR over het op de juiste manier omgaan met en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. De DCMR kan de FG geen instructies geven over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de DCMR kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@dcmr.nl.

Wijzigingen

De DCMR behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.dcmr.nl. Deze versie is opgesteld in november 2019.