DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Procedure en inspraak

De meeste bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen en kunnen volstaan met een melding. Hiervoor geldt geen inspraak. Als een vergunning nodig is, zijn er twee procedures mogelijk voor de aanvraag van een omgevingsvergunning: een reguliere (eenvoudige) procedure of een uitgebreide procedure. Deze beide procedures geven mogelijkheden tot inspraak.

Reguliere vergunningprocedure

De reguliere procedure is van toepassing op eenvoudige aanvragen met een beperkt risico voor de omgeving. Bijvoorbeeld een aanvraag voor bouwen, slopen of kappen of een combinatie hiervan.

 • Het bevoegd gezag moet binnen 8 weken op de aanvraag beslissen.
 • Binnen deze 8 weken kan het bevoegd gezag de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Beslist het bevoegd gezag niet op tijd, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend. Er is nog wel mogelijkheid voor bezwaar.
 • De beslissing op de vergunningaanvraag (beschikking) wordt online bekend gemaakt.
 • Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. Hoe dit moet, staat vermeld in de beschikking.
 • Wie bezwaar heeft gemaakt en wil voorkomen dat de aanvrager al met de vergunning aan de slag gaat, moet de rechtbank verzoeken om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’.
 • Na een afgewezen bezwaar zijn er nog mogelijkheden voor beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. 

Uitgebreide vergunningprocedure

De uitgebreide procedure is van toepassing op complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving. Bijvoorbeeld voor bedrijfsactiviteiten waarvoor een milieuvergunning vereist is.

 • Het bevoegd gezag moet binnen 6 maanden op de aanvraag beslissen.
 • Binnen de eerste 8 weken kan het bevoegd gezag de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de vergunningaanvraag binnen is, wordt een zogenaamde ontwerpbeschikking 6 weken ter inzage gelegd. Hiervan wordt online melding gemaakt.
 • Tijdens deze 6 weken kan iedereen zienswijzen (vragen en opmerkingen) indienen op de ontwerpbeschikking. Hoe dit moet, staat vermeld in de beschikking.
 • De DCMR Milieudienst Rijnmond verzamelt de zienswijzen en verwerkt deze waar mogelijk in de definitieve vergunning.
 • De definitieve vergunning wordt eveneens 6 weken ter inzage gelegd. Hiervan wordt online en in huis-aan-huisbladen melding gemaakt.
 • Wie eerder zienswijzen heeft ingediend, belanghebbende is en alsnog bezwaar heeft tegen de vergunning kan bij de rechtbank beroep instellen.
 • Wie beroep heeft ingesteld en wil voorkomen dat de aanvrager al met de vergunning aan de slag gaat, moet de rechtbank verzoeken om een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’.
 • Na het beroep is er nog mogelijkheid tot hoger beroep bij de Raad van State.

De DCMR heeft de reguliere en uitgebreide procedure ook zichtbaar gemaakt in een processchema.