DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

We geven milieuadvies in ruimtelijke planprocessen, bijvoorbeeld over agrarische ontwikkeling of duurzaamheidskansen.

Producten en diensten

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.

Opstellen van integraal milieuadvies voor ruimtelijke plannen

We adviseren gemeenten over de milieuparagraaf in ruimtelijke plannen, zowel bij de voorbereiding als in de uitvoerende fase.

Milieueffectrapportage

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden en bedrijfsleven advies of er een m.e.r.procedure van toepassing is voor een ruimtelijk plan of vergunning. En als er een procedure van kracht is, kunnen wij de volledige procedure begeleiden. Tevens kunnen wij ook de inhoud van een MER-rapport toetsen. Ook overheden buiten het werkgebied kunnen voor advies over milieueffectrapportage terecht bij de DCMR.

Advies milieuzonering

We kunnen adviseren over dit ruimtelijke instrument om milieugevoelige en milieubelastende functies te scheiden.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Integrale Rapportage 2017

Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen naar Tweede Kamer

Handreiking bouwen op geluidbelaste locaties

In de handreiking wordt een werkwijze voorgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de invloed die ruimtelijke plannen hebben op het creëren of behouden van de akoestische kwaliteit van een gebied.