DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stikstofproblematiek (PAS)

Op 29 mei sprak de Raad van State uit dat het niet meer mogelijk is om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te gebruiken als basis voor toestemming voor activiteiten met stikstofdepositie op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarmee verviel het toetsingskader voor stikstof in relatie tot Natura 2000-gebieden. Het kabinet is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe aanpak van stikstofreductie. De provincie Zuid-Holland stelde op 8 oktober 2019 de Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland vast op basis waarvan vergunningverlening op gang kan komen.

Wij informeerden de gemeenten die deelnemen in onze regeling (RUD) middels een brief over de ontwikkelingen in het stikstofdossier en de stand van zaken voor wat betreft de taken van DCMR op het gebied van natuur. U vindt de tekst van deze brief hieronder.

Stand van zaken stikstofproblematiek 7 november 2019

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in het stikstofdossier en de stand van zaken voor wat betreft de taken van DCMR op het gebied van natuur.

Stand van zaken Rijk en provincies

Na het vaststellen van de beleidsregels moeten de provincies aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak met als doel samen met belanghebbenden stikstofuitstoot  beperken en werk te maken van natuurherstel. De kern van de nieuwe beleidsregels is dat door het wegvallen van het PAS nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid zal afnemen of niet zal stijgen. Met de release van AERIUS Calculator op 16 september 2019 is het weer mogelijk om per activiteit te bepalen of er sprake is van een toename van stikstofdepositie. Op basis van deze berekening kan onder meer worden beoordeeld of een activiteit al dan niet leidt tot stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator heeft nog een (zeer) beperkt toepassingsbereik wat maakt dat vergunningverlening vooralsnog beperkt kan plaatsvinden. Naar verwachting wordt volledige versie van AERIUS Calculator in januari 2020 beschikbaar gesteld.

Vergunningen kunnen nu verleend worden voor activiteiten die niet leiden tot stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Voor de activiteiten die wél leiden tot een stikstofdepositie op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn er 3 mogelijkheden om toch een activiteit te vergunnen. Dit kan op basis van een ecologische toets, intern salderen (binnen de toegestane activiteit of locatie), extern salderen (via het betrekken van een andere activiteit) of compenseren (natuurwaarde toevoegen).

Wat betreft het aspect extern salderen is een interpretatieverschil ontstaan tussen kabinetsbrief en provinciemaatregelen. Rijk en provincies hebben een nader gesprek gevoerd over de stikstofaanpak en naar verwachting komen er uiterlijk 1 december 2019 eenduidige afspraken over de beleidsregels. De huidige beleidsregels worden vooralsnog gehandhaafd in de provincie Zuid-Holland en in mei 2020 geëvalueerd op effect en noodzaak.

Consequenties werkzaamheden DCMR

Bij de beoordeling of een initiatief (vergunning op grond van de Wabo waarbij de vergunning op grond van de Wnb is aangehaakt), dan wel een ruimtelijke plan stikstofdepositie veroorzaakt bij Natura 2000-gebieden kan inmiddels gebruik worden gemaakt van de geactualiseerde AERIUS-calculator. Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), die in opdracht van de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is voor het verlenen van ontheffingen en vergunningen bij natuuraspecten, neemt inmiddels weer adviesvragen en Wnb-vergunningaanvragen in behandeling. Er is namens de provincies een helpdesk geopend door Bij12 over de nieuwe beleidsregels; dit om te ondersteunen bij de aanvragen voor stikstofgerelateerde activiteiten.

ODH kan echter nog niet alles beoordelen vanwege het beperkte toepassingsbereik van AERIUS. Bovendien streven het kabinet en de provincies uiterlijk 1 december eenduidige afspraken te hebben over de beleidsregels intern en extern salderen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot een specifieke procedure die wij in behandeling hebben, dan willen wij u verzoeken om contact met ons op te nemen.

Meer informatie: