DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stort Sint Franciscusdriehoek

Zorgen bewoners

De bodemverontreiniging van de vuilstort is een bron van zorgen voor bewoners. Wat is de kwaliteit van de grond en het grondwater en heeft dit invloed op de gezondheid? Wat doet de DCMR om de risico’s te controleren en te beheersen?

Vuilstort Sint Franciscusdriehoek

Van 1954 tot 1965 is bij de gemeentelijke vuilstort Sint Franciscusdriehoek  huishoudelijk afval en afval van kleine bedrijven gestort. Het gestorte materiaal is niet geregistreerd. Daarom is niet bekend wat allemaal in de stort terecht is gekomen.

Bodemonderzoek

De grond en het grondwater binnen de grens van de stort is verontreinigd. Deze verontreiniging is in de jaren tachtig onregelmatig gecontroleerd. Vanaf die tijd zijn maatregelen genomen om verspreiding van de verontreiniging en contact met het stortmateriaal te voorkomen. Zo is op de stort een verharding of leeflaag aangebracht. Rondom de stort is een sloot aanwezig, die voorkomt dat de verontreiniging zich met het grondwater verspreidt.

In 2007 is de verontreinigingsituatie vastgelegd in een beschikking Wet bodembescherming:

-         er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging;

-         de sanering hiervan moet binnen vier jaar starten.

Voor deze stortplaats betekent dit dat alle risico’s in beeld gebracht en beheerst moeten worden.

Hoe worden de risico's gecontroleerd en beheerst?

In 2008 heeft het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam een monitoring- en beheerplan voor het gebied opgesteld. Hierin staat welke risico’s kunnen optreden, hoe deze worden gecontroleerd en welke maatregelen nodig zijn als een afwijking optreedt. In 2014 is voor de periode 2014 - 2017 en in 2018 voor de periode 2018-2033 een aangepast monitoringprogramma opgesteld. De DCMR coördineert de werkzaamheden.

In de periode van 2009 tot en met 2013 zijn in totaal 7 controlerondes uitgevoerd. Van 2014 tot en met 2017 is jaarlijks een monitoringsronde uitgevoerd volgens het aangepaste monitoringsprogramma dat geldt voor die periode. De kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater in de omringende sloten is onderzocht. Ook is elk jaar de kwaliteit van het slib bepaald.

Uit de controles blijkt dat op een aantal plaatsen aan de rand van het stort en in het diepere grondwater verhoogde gehalten aan met name barium zijn gemeten. De resultaten bevestigen het beeld dat sprake is van fluctuerende gehalten aan barium. Op basis van de onderzoeksresultaten sinds 2008 is voorgesteld de monitoring de komende 15 jaar minder frequent uit te voeren. De controles blijven zich met name op barium richten. Vooralsnog zijn er geen maatregelen nodig.

Zijn er gevolgen voor de gezondheid?

De bodemkwaliteit in de weilanden en in een aantal tuinen ten noorden van het stort is in kaart gebracht. Dat is gedaan om de onrust bij bewoners weg te nemen over de kwaliteit van de grond en het grondwater en de invloed hiervan op de gezondheid. De GGD heeft de resultaten van het onderzoek beoordeeld. Op basis van de gegevens blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden of de gebruikers van de vroegere stortplaats zijn te verwachten. Op 5 september 2018  heeft de GGD een oordeel gegeven over de analyseresultaten van monitoringsronde 2017.

Eerder voerde de GGD al onderzoek uit naar aanleiding van de zorgen die bewoners van de Robert Owenstraat uitten over het aantal mensen met kanker in de buurt en hun vraag of er een verband is met de bodemverontreiniging van het stort. De conclusie van de GGD is dat het aantal mensen met kanker in de Robert Owenstraat en omgeving niet hoger is dan normaal te verwachten is.

Documenten

Sinds 2008 zijn bewoners in de omgeving van de Sint Franciscusdriehoek regelmatig geïnformeerd over het onderzoek dat wordt uitgevoerd en de resultaten hiervan. Op 20 december 2018 is voor het laatst een bewonersbrief verzonden inclusief een samenvatting van de verontreinigingssituatie en de aanpak vanaf 2018.

Via de digitale Bodemkaart van de DCMR kunt u onderzoeksrapporten en besluiten van de Toetsingscommissie Bodemsanering Rotterdam downloaden.

Meer informatie

Voor vragen over deze locatie kunt u contact opnemen met de Bodemtelefoon (mail info@dcmr.nl) van de DCMR Milieudienst Rijnmond (telefoon 010 246 81 40, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur). Op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond (telefoon 010 433 98 94) kunt u meer informatie vinden over de relatie tussen bodemverontreiniging en gezondheid in het algemeen.