DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Veelgestelde vragen Omgeving in Kaart

Veelgestelde vragen over de digitale bodem- en vergunningenkaart

Waarom zie ik geen gegevens als ik in de resultatenlijst of op de kaart klik?
Mogelijk is er een pop-up blokkering actief op uw computer. Geef in dat geval in uw browser aan dat pop-up blokkeringen (tijdelijk) opgeheven moeten worden.

Waarom worden vergunningen op internet geplaatst?
De DCMR Milieudienst Rijnmond wil transparant werken en een breed publiek inzage geven in de beschikkingen die aan bedrijven zijn of worden verleend. Zo heeft iedereen toegang tot informatie die van invloed is op zijn leef- of werkomgeving.

Van welke bedrijven kan ik informatie vinden?
Via deze kaart is een groot deel van de beschikkingen en meldingen van de DCMR te vinden. Het gaat om Goeree-Overflakkee en de gemeenten in het Rijnmondgebied.

Kan ik via deze website bezwaar of beroep aantekenen?
Nee, dat kan niet. De website/digitale kaart biedt deze mogelijkheid nog niet. Bovendien staan niet alle relevante gegevens van procedures op de kaart. De digitale inzage van documenten vervangt dus niet de papieren procedure. Het is voorlopig een aanvulling.

Welke procedures worden gepubliceerd?
Vergunningen:

 • WABO (omgevingsvergunning) met minimaal één milieuonderdeel;
 • Oprichtingsvergunning (nieuwe vergunning);
 • Veranderingsvergunning (aanvulling / wijziging op bestaande vergunning);
 • Revisievergunning (vervanging van bestaande vergunning);
 • Deelrevisievergunning;
 • Melding o.g.v. artikel 8.19 Wm (een verandering van de vergunning);
 • Ambtshalve wijziging o.g.v. artikel 8.22 Wm (actualisering);
 • Ambtshalve wijziging o.g.v. artikel 8.23 Wm (wijziging in belang van bescherming milieu);
 • Wijziging o.g.v. artikel 8.24 Wm (op verzoek vergunninghouder);
 • Intrekking o.g.v. artikel 8.25 Wm (op initiatief van het bevoegd gezag);
 • Intrekking o.g.v. artikel 8.26 Wm (op verzoek vergunninghouder).

AMvB:

 • Melding op grond van artikel 8.40;
 • Nadere eisen op grond van artikelen 8.42 en 8.44.

Wet bodembescherming;

 • beschikking inzake het vaststellen van de ernst van een geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van spoedige sanering, zonder het voornemen te saneren dan wel handelingen te verrichten tengevolge waarvan ernstige bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst (artikel 29 en 37 Wbb),
 • beschikking inzake de ernst en de noodzaak van spoedige sanering, alsmede het instemmen met het saneringsplan (artikel 28, 29, 37 en 30 Wbb),
 • beschikking inzake het instemmen met een (deel)saneringsplan (artikel 38,39 of 40 Wbb),
 • beschikking inzake het instemmen met een evaluatieverslag (artikel 39 c Wbb),
 • beschikking inzake het instemmen met een nazorgplan (artikel 39 d Wbb).

Als een beschikking de status lopend heeft, zie ik vaak meerdere 'stappen' staan. Wat betekent dat?
Dit zijn wettelijke procedurestappen die laten zien hoever de procedure is gevorderd. Alleen op het moment dat de bezwaar- of beroepsperiode van kracht is, zijn de onderliggende documenten (voor zover ze digitaal zijn) ook op te vragen. Dit is gelijk aan de papieren procedure. De stap die aanduidt dat deze inzageperiode is begonnen, begint steeds met het woord 'start'. De documenten zijn dan in te zien tot de datum die staat ingevuld bij de stap 'einde inzagetermijn'.

Ook van 8.40-meldingen zijn de procedurestappen te volgen. Tegen 8.40-meldingen staat echter geen bezwaar en beroep open. De regelgeving is van kracht op het moment dat het bedrijf zich heeft gemeld.

Ik weet zeker dat een bedrijf een omgevingsvergunning / milieuvergunning zou moeten hebben of onder een AMvB valt, maar ik kan het bedrijf niet terugvinden op deze website. Hoe kan dat?
Een bedrijf kan om verschillende redenen niet zijn opgenomen:

 1. het bedrijf valt niet binnen de reikwijdte van het project;
 2. het bedrijf is niet bekend bij de DCMR: bedrijven die zich niet melden staan niet geregistreerd;
 3. u gebruikt niet de officiële naam van het bedrijf.

Ik kan het bedrijf dat ik zoek wel via het zoekscherm vinden, maar ik zie het niet terug op de kaart. Hoe kan dat?
Dit komt omdat de coördinaten van een bedrijf soms (nog) niet bekend zijn. Als deze in de onderliggende dataset niet bekend zijn, verschijnt het bedrijf ook niet op de kaart. Bij ongeveer 1 procent van alle bedrijven is dit nog het geval. Daarnaast kan het zo zijn dat meerdere locaties exact dezelfde coördinaten hebben. In dat geval wordt er slechts 1 bedrijf getoond.

Ik zie informatie van een bedrijf dat niet meer bestaat. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat de gegevens bij de online informatie niet meer actueel zijn. Dit is met name het geval bij bedrijven die minder vaak worden bezocht. De frequentie waarmee bedrijven worden bezocht, is afhankelijk van de mogelijke gevolgen voor het milieu als het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Zo worden bedrijven met weinig risico’s minder vaak bezocht dan bedrijven waar de risico’s op schade voor het milieu veel groter zijn.

Ik kan het bedrijf dat ik zoek wel via de kaart vinden, maar de locatie-aanduiding is niet correct. Hoe kan dat?
De getoonde positie van een bedrijf op de kaart kan afwijken van de werkelijke positie. Dit komt omdat er wordt gewerkt met een systeem van berekende coördinaten. In een dichtbebouwde omgeving is dit systeem nauwkeurig genoeg, maar met name in lange straten met weinig adressen kan de getoonde positie afwijken.

Wat betekent het publiceren van informatie op deze website voor mijn bedrijf?
De bestaande procedures voor meldingen en vergunningen veranderen als gevolg van dit project voorlopig niet. Het online plaatsen van beschikkingen is in eerste instantie bedoeld om transparanter te zijn naar bewoners en bedrijven.