Privacy computer beveiligd

Privacy

DCMR vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Wij behandelen en beveiligen persoonsgegevens heel zorgvuldig. DCMR houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens. Voorafgaand aan elke verwerking kijken wij zorgvuldig welke gegevens we van u nodig hebben. Zodat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Herkomst van de persoonsgegevens

Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder de werking van deze privacyverklaring. Het betreft in ieder geval persoonsgegevens van:

 • bezoekers en gebruikers van onze website;
 • mensen die een klacht indienen of een melding doen;
 • (medewerkers en contactpersonen van) aanvragers van vergunningen en dergelijke en van bedrijven waarop DCMR toezicht houdt;
 • contactpersonen van leveranciers;
 • medewerkers van DCMR en sollicitanten;
 • betrokkenen in een strafrechtelijk onderzoek;
 • overige betrokkenen waarmee DCMR contacten onderhoudt.

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring vertellen wij u:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • wie uw persoonsgegevens van DCMR ontvangen;
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren;
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door DCMR;
 • ons gebruik van cookies;
 • onze contactgegevens.

Welke persoonsgegevens en doeleinden

Bezoekers en gebruikers website
Wanneer u een webformulier invult op de website van DCMR vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van DCMR vermeldt worden gebruikt om uw melding of verzoek af te handelen. De persoonsgegevens delen wij niet zonder uw toestemming met andere organisaties.

Mensen die een klacht indienen of melding doen van overlast
Van mensen die een klacht indienen of een melding doen van overlast verwerken wij de naam, het woonadres en de woonplaats, telefoonnummers, en e-mailadressen. Wanneer u anoniem een klacht in wilt dienen, dan kunt u dat in het formulier aangeven. Uw persoonsgegevens worden dan niet opgeslagen.

Medewerkers en contactpersonen van aanvragers van vergunningen en dergelijke en van bedrijven waarop DCMR toezicht houdt
DCMR behandelt aanvragen om vergunningen, ontheffingen en dergelijke (taak van algemeen belang/uitoefenen openbaar gezag). De persoonsgegevens van medewerkers en andere contactpersonen van aanvragers die bij een aanvraag aan DCMR worden verstrekt, slaan wij op in de systemen van DCMR en worden zo lang als noodzakelijk of als wettelijk verplicht is, bewaard. Het gaat om namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen. Voor zover de contactpersonen zelf persoonlijke informatie verstrekken aan onze medewerkers, kan het zijn dat ook deze informatie wordt verwerkt als dat nodig is om het contact te onderhouden.

Contactpersonen van leveranciers
Voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomsten is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken de namen, functies, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen van onze leveranciers waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een aanspreekpunt te hebben en de facturen juist te kunnen afhandelen.

Medewerkers DCMR
Van onze medewerkers verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomsten en wet- en regelgeving na te kunnen leven, gegevens over de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers en gegevens die je uitwisselt in het kader van een normale omgang met elkaar. Dan gaat het in ieder geval om gegevens over het geslacht, NAW-gegevens, het bankrekeningnummer, een VOG-verklaring en een kopie van het paspoort of ander identiteitsbewijs.

Sollicitanten
Van sollicitanten verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn om de sollicitatie te kunnen behandelen. Meer specifiek verwerken wij deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie;
 • beoordeling van geschiktheid voor een functie;
 • afhandeling van gemaakte onkosten;
 • communicatie met sollicitante en eventuele referenten;
 • uitvoeren en beoordelen assessments;
 • beveiliging systemen;
 • voldoen aan wet- en regelgeving.

Naast de gegevens die de sollicitant schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • rapportages van assessments en andere testen;
 • door ons met toestemming van de sollicitant ingewonnen referenties;
 • beoordeling van de geschiktheid voor de functie.

Betrokkenen in een strafrechtelijk onderzoek
In het kader van de opsporing van milieudelicten (strafbare feiten) verwerken bijzondere opsporingsambtenaren van DCMR persoonsgegevens (politiegegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens). De politiegegevens van aangevers, getuigen en verdachten in die opsporingsonderzoeken slaat DCMR op in afgeschermde systemen. Het gaat om namen, burgerservicenummers, adressen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gegevens zijn bedoeld voor gebruik in het proces-verbaal ten behoeve van het strafproces. Soms mogen politiegegevens verwerkt worden voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, mits dat andere doel in verhouding staat tot het doel waarvoor de politiegegevens in eerste instantie werden verwerkt. Ook kunnen politiegegevens soms met elkaar gecombineerd worden om verbanden vast te stellen.

Overige betrokkenen
In het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, verwerkt DCMR ook persoonsgegevens van andere betrokkenen. Te denken valt aan functionarissen van de deelnemende gemeenten en provincie met wie we contacten onderhouden, deelnemers aan vergaderingen, overleggen, kennisbijeenkomsten en dergelijke. In de regel zullen van deze betrokkenen de gebruikelijke gegevens worden verwerkt: namen, titulatuur, zakelijke telefoonnummers en e-mailadressen, aanwezigheid en inbreng tijdens bijeenkomsten.

Bezoekers
Bezoekers worden geregistreerd in ons registratiesysteem; daarbij verwerken wij hun naam en de naam van de organisatie waarvoor zij eventueel werkzaam zijn. Van bezoekers die hun vervoermiddel in de parkeergarage stallen gedurende hun bezoek en vanuit de parkeergarage ons kantoor binnenkomen, worden camerabeelden vastgelegd. Dit doen wij om ons kantoor en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige binnentreding.

Sociale media
Ook wanneer u communiceert via sociale media zoals ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens. Concreet kunnen wij in het kader van onze online dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • locatiegegevens;
 • gebruikersnaam;
 • contactgegevens;
 • foto’s en filmpjes.

Grondslagen verwerken persoonsgegevens

Op het verwerken van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder a (toestemming), b uitvoering overeenkomst met betrokkene), c (wettelijke verplichting), e (vervulling taak van algemeen belang en taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag) of f  (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

Toestemming
Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Gaat het om politiegegevens, dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Met betrekking tot politiegegevens kunnen betrokkenen verzoeken om informatie, inzage, rectificatie en vernietiging. Op een verzoek om inzage beslissen wij binnen zes weken. Blijkt dit niet haalbaar dan kunnen we de beslistermijn verlengen met vier of zes weken. Op verzoeken om rectificatie of vernietiging beslissen wij binnen vier weken.

Verstrekking aan derden

DCMR is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de betreffende gemeente of de provincie, voor zover zij over deze gegevens mogen beschikken omdat de reden van verwerking hen betreft.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële of ideële doeleinden.

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder en onze websitebeheerder. Voor analyse van het gebruik van onze website, maken wij gebruik van Matomo.
In het kader van klanttevredenheidsonderzoeken verstrekken wij gegevens aan derden die in opdracht van DCMR de betreffende onderzoeken uitvoeren.

Wij kunnen in het kader van onze sollicitatieprocedures gebruik maken van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DCMR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gaat het om politiegegevens dan hebben daar alleen medewerkers die geautoriseerd zijn toegang tot die gegevens en kunnen alleen zij de gegevens verwerken. Verder regelt de Wpg met wie DCMR politiegegevens mogen delen en wie DCMR toegang mag geven tot die gegevens. Denk aan het verstrekken van politiegegevens aan het Openbaar Ministerie.

Indienen verzoeken om inzien, verbetering en verwijdering

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken kunt u vragen om inzage, verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om beperking van de verwerking en om verwijdering van de persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit toch niet lukken binnen een maand, dan laten wij u dat op tijd weten en geven wij aan wanneer u wel een reactie zult ontvangen.

Met betrekking tot politiegegevens kunnen betrokkenen ook verzoeken om informatie, inzage, rectificatie en vernietiging.

Een beslissing op een verzoek om inzage wordt binnen zes weken genomen. Er is een mogelijkheid om de beslistermijn met vier of zes weken te verlengen. Voor een verzoek om rectificatie en vernietiging geldt een beslistermijn van vier weken.

Een verzoek kunt u per e-mail of post richten aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
t.a.v. team Datamanagement
Parallelweg 1
3112 NA Schiedam
E-mail: info@dcmr.nl

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens en politiegegevens in onze systemen en bestanden. Deze gegevens bewaren wij zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten. Op grond van de Archiefwet 1995 is DCMR verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren.

Beveiliging

DCMR neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid. Alleen personeel dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft, heeft toegang tot persoonsgegevens voor zover dat voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is en kan alleen bij deze gegevens met gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Google reCAPTCHA
Op onze website gebruiken wij de reCAPTCHA-functie van Google  Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’). Met deze functie kunnen we onderscheiden of invoer van persoonsgegevens gebeurt door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze. Daarmee kunnen we misbruik en spam voorkomen. De service omvat de verzending van gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, waaronder het IP-adres.

De verwerking van de persoonsgegevens is in het gerechtvaardigd belang van DCMR (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Bij gebruik van reCAPTCHA is overdracht van persoonsgegevens mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, bekijk dan de pagina met Cookiesettings.

Klacht

Wanneer u een vraag heeft over of een probleem heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens door DCMR, dan horen wij dat graag van u. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw vraag of probleem, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

DCMR heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG controleert of DCMR zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG  DCMR over het op de juiste manier omgaan met en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. DCMR kan de FG geen instructies geven over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door DCMR kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@dcmr.nl.

Wijzigingen

DCMR behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Deze versie is opgesteld in november 2019 en geactualiseerd in mei 2021.