DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies ruimtelijke ordening

stadsaanzicht Rotterdam
stadsaanzicht Rotterdam

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) zijn normen opgenomen waarmee overheden rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

De DCMR kan hierbij adviseren en ondersteunen door voor een plangebied:

  • een risico-inventarisatie uit te voeren; hierbij worden per risicobron de scenario’s en de risico’s (plaatsgebonden risico en groepsrisico) in kaart gebracht voor de bestaande en de nieuwe situatie;
  • een groepsrisicoverantwoording op te stellen in samenwerking met de gemeente (hoogte van het groepsrisico, toename ervan, mogelijke maatregelen). 

Opdrachtgevers

Alle overheden, het Havenbedrijf Rotterdam.