DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Beleidsadvies ruimtelijke plannen

Ondersteuning hogere-waardebeleid

De DCMR ondersteunt gemeenten die in het kader van de Wet geluidbeheer een hogere- waardenbeleid willen opzetten. Ook kan de DCMR hogere-waardenbesluiten voorbereiden.

Ondersteuning bouwen op geluidsbelaste locaties

De DCMR geeft advies aan gemeenten die willen bouwen op geluidsbelaste locaties. Voor de Stadsregio Rotterdam heeft de DCMR een Handreiking bouwen op geluidbelaste locaties geschreven. De handreiking is geschreven voor stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en architecten, maar ook voor ambtenaren met expertise op het gebied van geluid en ruimte.

Onderdeel geluid in beleidsplannen

In bestemmingsplannen en andere ruimtelijke planvormen hoort een milieuparagraaf te staan. Op verzoek van de betreffende gemeente kan de DCMR deze paragraaf geheel verzorgen. Ook kan de DCMR advies geven over geluidsaspecten in (integrale) beleidsplannen, ruimtelijke plannen en in milieuvergunningen van bedrijven. Verder geeft de DCMR adviezen in Europese trajecten.

Advies bij stille technieken

Overheden kunnen van de DCMR advies krijgen bij het toepassen van stille of stilste technieken. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een stil wegdek op wegen waar veel woningen in de buurt zijn. Ook lobbyt de DCMR in Brussel en Den Haag voor strengere geluidsnormen voor bijvoorbeeld auto’s en treinen.

In kaart brengen en oplossen geluidsknelpunten

De zogenaamde ‘agglomeratiegemeenten’ moeten sinds 2007 in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai geluidknelpunten in kaart brengen. DCMR heeft daarvoor voor de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland zogenaamde geluidbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn te vinden op de website van de gemeente of de provincie.   

Met deze kaarten kunnen de gemeenten en de provincie de geluidknelpunten bepalen en kan de DCMR helpen met het opstellen van het ‘actieplan geluid’ om deze knelpunten op te lossen en stille gebieden te beschermen.

Opdrachtgevers

Gemeenten en Provincie