DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies bij bouwlawaai

In het Rijnmondgebied worden jaarlijks veel (bouw)projecten uitgevoerd. Deze variëren van woningbouw, aanleg en (groot) onderhoud van wegen, aanleg spoor en spoorvernieuwing. Hierbij is vaak sprake van geluidoverlast vanwege bouwlawaai.

Aandachtspunten

De belangrijkste eigenschap van bouwlawaai is dat het tijdelijk is. Het geluid wijkt vaak af van omgevingseigen bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend karakter in tijd en in plaats. Bouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van projecten. Hierbij is communicatie en voorlichting richting omwonenden belangrijk. Werkzaamheden in avond- en nachtperiode zorgen vaak voor slaapverstoring en moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wat doet DCMR?

Ter bescherming van omwonenden tegen geluid van bouw- en sloopwerkzaamheden zijn regels met betrekking tot bouwlawaai opgesteld. Bij het (ver)bouwen van vergunningplichtige bouwwerken en bij sloopwerkzaamheden geldt het Bouwbesluit 2012. Bij werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente kan onder voorwaarden werkzaamheden toestaan. Deze worden vastgelegd in een ontheffing met (geluid)voorschriften.

DCMR beoordeelt deze aanvragen voor een ontheffing en adviseert hierover.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

  • nut en noodzaak
  • motivering
  • voorlichting/communicatie
  • kan het stiller?
  • kunnen werkzaamheden overdag worden uitgevoerd? (bij een aanvraag voor nachtwerkzaamheden)

Op basis van de beoordeling stelt DCMR een advies op inclusief ontheffing met geluidvoorschriften.

Gemeenten kunnen een verzoek om een beoordeling van een aanvraag voor een APV/Bouwbesluit-ontheffing (inclusief benodigde stukken) sturen naar: bouwlawaai@dcmr.nl.

Opdrachtgevers

Gemeenten