DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opstellen externe veiligheidsvisie

Omgaan met externe veiligheidsrisico's

De DCMR kan:

  • externe veiligheidsvisies opstellen op verschillende abstractieniveaus;
  • adviseren over de technische inhoud (risico-inventarisatie en scenario-analyse); 
  • adviseren over het beleidsmatige proces om tot een visie te komen.

In een externe veiligheidsvisie beschrijft het bevoegd gezag hoe in ruimtelijke plannen met externe veiligheidsrisico’s wordt omgegaan. Een externe veiligheidsvisie kan planologen en stedenbouwkundigen in een vroeg stadium van een planproces informatie geven over:

  • de externe veiligheidszones bij nieuwe ontwikkelingen en de eisen en wensen per zone;
  • welke aspecten meegenomen moeten worden bij een groepsrisicoverantwoording;
  • welke maatregelen mogelijk zijn om de risicosituatie te verbeteren.

Opdrachtgevers

Gemeenten in heel Nederland en RUD's.