DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Milieueffectrapportage

Toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage of een (vormvrije) m.e.r.(beoordelings(plicht) aan de orde is

In het huidige Wro-stelsel is het besluit m.e.r. relevant voor veel activiteiten. In een ruimtelijk besluit of een vergunning hoort een milieuparagraaf of afweging opgenomen te zijn. Hierin moet ook de afweging opgenomen zijn of er sprake is van een eventuele (vormvrije) m.e.r.(beoordelings)plicht. Niet alleen bestemmingsplannen of structuurvisies maar ook vergunnings- en meldingsplichtige bedrijven hebben hier mee te maken.

Advisering over te volgen procedures bij een m.e.r.plicht

Bij een m.e.r.-plicht gelden verplichte procedures. De DCMR heeft veel ervaring met de koppeling besluit m.e.r. en Wabo o.a. vergunningen, bestemmingsplannen, en de daarbij te nemen inhoudelijke, procedurele en bestuurlijke stappen. De DCMR is nauw betrokken bij het vormgeven van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast werken wij aan een grote verscheidenheid van projecten en heeft daardoor specifieke kennis over de koppeling tussen theorie en praktijk.

Advisering over deeladviezen voortkomend uit de uitgebreide m.e.r.-procedure

De DCMR heeft vele m.e.r.-procedures begeleidt. Een ruime ervaring met gemeentelijke- /private partijen en externe ingenieursbureaus maakt dat wij snel kunnen schakelen tussen inhoud en proces. Hierbij heeft de DCMR een kaderstellende rol. Dat wil zeggen dat de vereisten voor de onderzoeken van het merrapport in relatie tot het besluit mede worden opgesteld en begeleidt. 

Toetsing van het MER-rapport

Na afronding van het MER kan de DCMR toetsen of het MER (rapport) voldoet aan de wettelijke maar ook aan de vooraf gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen (juist, volledig, voldoende recent, evenwichtig, enzovoort). Dit doen wij primair voor de milieuthema's lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en energie. Voor de thema's natuur, archeologie, cultuurhistorie en landschap onderhouden wij nauwe contacten met externe specialisten.

De commissie voor de m.e.r. geeft een verplicht toetsingsadvies over het MER-rapport. Door onze rol als bevoegd gezag zijn wij voor de commissie daarom een logische en bekende contactpartner.

Contacten en afhandeling met de commisie voor de m.e.r.

De commissie voor de m.e.r. maakt een onafhankelijke eindafweging over een MER-rapport. Bij bijna alle projecten waar een m.e.r.-procedure heeft gespeeld onderhield de DCMR de contacten en onderhandelingen met de commissie voor de m.e.r.  Wij kunnen een bedrijf of overheid daarin begeleiden en de procedures die daar bijhoren afhandelen.

Opdrachtgevers

Diverse overheden