DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Monitorings- en evaluatierapportages

Gebruik van de rapporten

De rapporten kunnen gebruikt worden voor:

  • vaststellen van de voortgang en de resultaten van uitgevoerd milieubeleid;
  • signaleren van knelpunten in de uitvoering van milieubeleid;
  • bijsturen van milieubeleid en milieu-activiteiten;
  • communicatie over milieubeleid en bereikte resultaten.

Beschikbare gegevens

De gegevens waar de DCMR zijn rapportages op baseert zijn afkomstig uit diverse bronnen:

  • Landelijke gegevensbanken, zoals beheerd door CBS, RIVM en PBL;
  • Meetresultaten van het lucht- en geluidmeetnet van de DCMR;
  • Resultaten van modelberekeningen uitgevoerd door de DCMR;
  • Landelijke emissieregistratie;
  • Enquêtes en overlastmeldingen.

Opdrachtgevers

De DCMR maakt monitorings- en evaluatierapportages voor alle overheden.