DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opstellen (concept)besluit hogere waarden

Wij kunnen gemeenten werk uit handen nemen en het hele traject tot besluit hogere waarden uitvoeren.

In de Wet geluidhinder zijn normen opgesteld voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor verschillende geluidbronnen, zoals wegen en industrieterreinen. Als daar niet aan kan worden voldaan kan de gemeente besluiten een hogere waarde toe te staan tot een maximale hogere waarde. De DCMR kan voor elke gemeente in het Rijnmondgebied het volledige traject om te komen tot een  besluit hogere waarde voor haar rekening nemen  We adviseren over het uit te voeren akoestisch onderzoek, beoordelen het onderzoek en stellen het (ontwerp)besluit op. Hierbij houden wij rekening met de bepalingen uit de Wet geluidhinder en -indien aanwezig- het gemeentelijke beleid voor het opstellen van hogere waarden.

Opdrachtgevers

Gemeenten in het Rijnmondgebied