DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Opstellen van integraal milieuadvies voor ruimtelijke plannen

We adviseren gemeenten over de milieuparagraaf in ruimtelijke plannen.

Een belangrijk onderdeel van een goede ruimtelijke onderbouwing in ruimtelijke plannen is de milieuparagraaf. Deze milieuparagraaf heeft twee functies:

 • de milieuparagraaf geeft antwoord op de vraag of de leefomgeving van voldoende kwaliteit is om het ruimtelijk plan uit te voeren
 • de milieuparagraaf geeft antwoord op de vraag wat de invloed van het  plan is op de milieukwaliteit.

De DCMR kan zowel bij de voorbereiding als in de uitvoerende fase van een ruimtelijk plan adviseren over de milieuparagraaf. Hiervoor bieden wij diverse producten en diensten aan.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase van een ruimtelijk plan bieden we een Quickscan milieu aan. Met het opstellen van een Quickscan milieu beoordelen we in een vroeg stadium o.a.:

 • welke knelpunten er zijn op het gebied van milieu;
 • met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden
 • welke onderzoeken nodig zijn
 • of een milieueffectrapportage nodig is.

De Quikscan milieu voeren we uit via een rapportage of een ‘stoplicht-formulier’, de ‘light-versie’ van een Quickscan milieu. De QSM kan een hulpmiddel zijn voor de initiatiefnemer van een plan en gemeente.

Uitvoerende fase

In de uitvoerende fase kunnen we een milieuparagraaf opstellen of deze toetsen.

Opstellen milieuparagraaf
We hebben ervaring met het opstellen van een milieuparagraaf, zowel op basis van eigen onderzoek als onderzoek van anderen. In de milieuparagraaf leveren we teksten aan voor een aantal onderwerpen, waarin we kijken naar de huidige situatie en de veranderingen die ontstaan door het ruimtelijke plan. Deze onderwerpen zijn:

 • geluid
 • luchtkwaliteit
 • bodem
 • groepsrisicoverantwoording
 • externe veiligheid
 • milieuzonering. We inventariseren via eigen data welke bedrijven invloed (kunnen) hebben op het plangebied
 • milieueffectrapportage-toets. We geven aan of er een plicht is om een milieueffectrapportage uit te laten voeren.

Toetsen milieuparagraaf
We toetsen de door derden opgestelde milieuparagraaf met bijbehorende onderzoeken.

Opdrachtgevers

Diverse overheden