DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidmeetnet omwonenden RTHA

Op initiatief van Provincie Zuid-Holland, verkennen Consultancybureau SPPS en DCMR Milieudienst Rijnmond de haalbaarheid van een meetnetwerk voor geluid rondom luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Het doel van de verkenning is te komen tot een, in samenwerking met bewoners en overheidspartijen, gedragen aanpak voor het inrichten van een geluidsmeetnet dat beantwoordt aan de vragen/verwachtingen van bewoners, toegevoegde waarde heeft naast bestaande meetgegevens en rapportages, en een brug slaat tussen het meten en het berekenen van geluid.

De verkenning zal uit tenminste twee bijeenkomsten bestaan:

  1. Interviews met geselecteerde bewoners en belanghebbenden
  2. Workshop met en overige partijen

Interviews

In de eerste fase worden bewoners, de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam (CRO) en de bij RTHA betrokken overheidspartijen (Provincie Zuid-Holland, omliggende gemeenten en DCMR) geïnterviewd. Deze interviews zijn een eerste verkenning naar de aard, omvang en beleving van geluid rondom RTHA, alsook de bewoners, belanghebbenden en partijen die uitgenodigd zouden moeten worden voor deelname aan de tweede bijeenkomst. De interviews zijn geweest op 5 en 6 februari jl.

Workshops

In de tweede bijeenkomst wordt het vraagstuk rond geluid en de luchthaven RTHA verder verkend. Zo kunnen wensen, belangen en onduidelijkheden worden geïdentificeerd alsook verwachtingen en vragen die er leven voor zowel de technische aspecten als aspecten betreffende bestuur en beheer.

De workshop met omwonenden die was gepland is door de corona crisis niet doorgegaan. Om toch met de inwoners in gesprek te kunnen gaan worden begin juli videoconferenties georganiseerd.

Haalbaarheid

Met de opbrengst uit beide bijeenkomsten kan een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van, en mate van overeenstemming voor, een (burger-)meetnetwerk geluid rondom RTHA. Deze opbrengst wordt voorgelegd voor besluitvorming aan de opdrachtgever Provincie Zuid-Holland.

Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV)

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is een landelijk programmatische aanpak gestart voor het meten van vliegtuiggeluid (‘programma Meten en Berekenen’). Dit vindt plaats in samenwerking met RIVM, KNMI en NLR. De provincie, SPPS en DCMR zijn in overleg met het ministerie over een samenwerking tussen beide initiatieven.