DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Op weg naar Vergunningverlening 2.0

Vergunningverlening overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat is de gedeelde wens van bevoegd gezag en bedrijven bij het aanvragen of uitbreiden van een vergunning. En een van de opgaven onder de Omgevingswet.

Voor complexe bedrijven zoals raffinaderijen en chemiebedrijven, is het aanvragen van een omgevingsvergunning bij een verandering of uitbreiding momenteel een complex proces. Bovenop een basisvergunning volgen door de jaren heen allerlei aanpassingen. Met als resultaat een onoverzichtelijke papieren stapel vergunningen.

Drie sporen, één doel

Een eerste stap wordt in 2018 gezet door met elkaar te onderzoeken hoe de inhoud, toegang en brondata voor vergunningen onder de Omgevingswet verbeterd kunnen worden. In Spoor 1 wordt door het ministerie van BZK onderzocht hoe de verguning van de toekomst eruit zou kunnen zien. In Spoor 2, de Pilot Regelbeheer, is door DCMR onderzocht wat het digitaal vastleggen en ontsluiten van milieuregels voor een complex bedrijf betekent. Spoor 3 is een verkenning door provincie Zuid-Holland van brondata bij vergunningverlening aan complexe bedrijven. Alle sporen hangen met elkaar samen en werken aan hetzelfde doel.

Eerste resultaten

DCMR voerde in 2017 en 2018 de Pilot Regelbeheer uit, samen met Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een greep uit de resultaten die gepubliceerd zijn in de eindrapportage:

  • Het digitaal beschikbaar en toegankelijk hebben van de actueel geldende vergunningsvoorschriften levert tijdwinst op voor het bevoegd gezag in het vergunningverleningsproces;
  • Een altijd actuele digitale vergunning per bedrijf is complex, arbeidsintensief en vraagt een sneller actualisatieproces. Hierbij speelt de houding van het bedrijf een belangrijke rol;
  • Standaardisatie en uniformering van informatiestromen bij de aanvraag én van vergunningsvoorschriften zal een actueel digitale vergunning makkelijker maken.

Toekomstvisie

De activiteiten in 2018 vormen de eerste stappen op weg naar het realiseren van de toekomstvisie Vergunningverlening 2.0. Dat heeft als doel vergunningverlening overzichtelijker en toegankelijker te maken door:

  • Versnelling van het proces van vergunningverlening;
  • Verbetering van het serviceniveau van de overheid;
  • Vergroting van de transparantie en de toegankelijkheid van regelgeving;
  • Versterking van toezicht en handhaving.

Betrokken partijen

Het Bestuurlijke overleg, een samenwerking tussen de ministeries BZK, EZK, I&W, de provincie Zuid-Holland en de VNCI, is verantwoordelijk voor het traject Vergunningverlening 2.0. Het traject is gestart als voorbereiding op de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, maar ook vanuit het oogpunt van lastenverlichting voor zowel de complexe bedrijven alsook de overheid. Zo heeft de DCMR in opdracht van het ministerie va EZK en de provincie Zuid-Holland in wisselende samenwerkingsverbanden uitvoering gegegven aan het regelbeheer in het kader van de altijd actuele digitale vergunning.