DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Op weg naar Vergunningverlening 2.0

Vergunningverlening overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat is de gedeelde wens van bevoegd gezag en bedrijven bij het aanvragen of uitbreiden van een vergunning. En een van de opgaven onder de Omgevingswet. Met de Altijd Actuele Digitale Vergunning geven we hier invulling aan.

Voor complexe bedrijven zoals raffinaderijen en chemiebedrijven, is het aanvragen van een omgevingsvergunning bij een verandering of uitbreiding momenteel een complex proces. Bovenop een basisvergunning volgen door de jaren heen allerlei aanpassingen. Met als resultaat een onoverzichtelijke papieren stapel vergunningen.

Eerste resultaten

DCMR voerde in 2017 en 2018 de Pilot Regelbeheer uit, samen met Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een greep uit de resultaten die gepubliceerd zijn in de eindrapportage:

  • Het digitaal beschikbaar en toegankelijk hebben van de actueel geldende vergunningsvoorschriften levert tijdwinst op voor het bevoegd gezag in het vergunningverleningsproces;
  • Een altijd actuele digitale vergunning per bedrijf is complex, arbeidsintensief en vraagt een sneller actualisatieproces. Hierbij speelt de houding van het bedrijf een belangrijke rol;
  • Standaardisatie en uniformering van informatiestromen bij de aanvraag én van vergunningsvoorschriften zal een actueel digitale vergunning makkelijker maken.

De altijd actuele digitale vergunning

In 2019 startten we met de provincie Zuid-Holland het programma De Altijd Actuele Digitale Vergunning. Doel van dit programma is om een digitale omgeving te realiseren waarin voor provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en anderen steeds per bedrijf zichtbaar is aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen. Ook zal deze digitale omgeving op termijn informatie bieden over de uitstoot van schadelijke stoffen of de hoeveelheid lozingen door de bedrijven. In deze animatie leggen we het kort uit: