DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Beleidsregel diffuus lood in de bodem

Publicatie

Op 14 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de “Beleidsregel diffuus lood in de bodem” vastgesteld. In deze beleidsregel geeft de provincie aan hoe zij omgaat met diffuus lood in de bodem. De beleidsregel gaat uit van het verminderen van blootstelling aan lood in de bodem door het aanpakken van speelplaatsen, schooltuinen en grote volkstuinen. Ook worden bij woningen met tuin gebruiksadviezen afgegeven gericht op het verminderen van blootstelling aan lood. Het totale pakket aan maatregelen dient in samenhang te worden uitgevoerd, zodat blootstelling aan diffuus lood in de bodem tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.

In oude binnensteden, oude lintbebouwing en ophooglagen in veengebieden (toemaakdek) kan diffuus verspreide loodverontreiniging in de bodem voorkomen. In 2015 is door het RIVM een onderzoek gepubliceerd over de risico's van lood in de bodem. Het blijkt dat de risico's van lood in de bodem voor jonge kinderen hoger zijn dan tot dan toe werd gedacht.

 

Download Beleidsregel diffuus lood in bodem - PZH.pdf3.88 MB