DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Handreiking verbetering goederenvervoer en personenvervoer

Publicatie

Zowel de Europese Energy Efficiency Directive (EED) als de zorgplicht Wet milieubeheer (art. 1.1, lid 2) en Activiteitenbesluit (art 2.1, lid 2k) vragen aandacht voor het beperken voor de impact op het milieu van aan een bedrijf gerelateerd transport. Met de “Hernieuwde Integrale Handreiking Vervoermanagement" kan invulling worden gegeven aan de Europese verplichting voor grotere bedrijven, om een energieverbruiksprofiel op te stellen binnen het kader van de EED, waar ook vervoer onderdeel van uitmaakt. Tevens kunnen maatregelen op haalbaarheid worden afgewogen om tot vermindering van transportemissies te komen, zowel voor personenverkeer als goederenvervoer. Met een beperkte extra inspanning kan ook worden gekozen om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht in het kader van VTH-processen.

Meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/vervoermanagement/