DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Schonere scheepvaart - schonere lucht

Publicatie

De SO2-concentraties voor en na SECA-regelgeving in 2007 en 2015 zijn bepaald. Hieruit blijkt dat de SO2- concentraties bij de voor de scheepvaartbijdrage relevante windrichtingen in 2015 lager liggen dan in 2014. De gevonden verschillen in SO2-concentraties liggen tussen de 2,5 en 3,0 μg/m3 voor de maatregel in 2015 en tussen de 2,2 en 5,4 μg/m3 voor de maatregel in 2007. Het effect in 2007 betrof zowel de vaar- als ligemissies. In 2015 betreft het alleen de vaaremissies, omdat de brandstofeis tijdens afgemeerd liggen al in 2010 is aangescherpt naar 0,1%. Deze verschilconcentraties geven een ordegrootte voor het effect van de maatregel. Data over scheepvaartbewegingen en een langere meetperiode (om meer evenwicht te krijgen in voorkomende meteo-omstandigheden in alle seizoenen) zijn nodig om het effect van de SECA-maatregel preciezer vast te stellen.

Dit onderzoek toont aan dat SO2-concentraties in de voor zeescheepvaartbijdrage relevante windhoeken in 2015 lager zijn dan in 2014. De scheepvaartintensiteiten zijn in 2015 niet gedaald. Dat betekent dat de verlaging is veroorzaakt door de aangescherpte SECA-eis. Het effect kon vastgesteld worden aan de hand van gemeten concentraties in het Rotterdams havengebied. In eerder onderzoek is aangetoond dat de winst van SECA-maatregelen terug te zien is in alle SECA-kustgebieden, onder andere in de vorm van lagere concentraties SO2, fijn stof, roet en zware metalen. De aanscherping van de brandstofeis voor zeeschepen in 2015 is een verdere succesvolle stap in het verbeteren van de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied en mogelijk ook in andere SECA-kustgebieden.

Download SECA_LUCHT.pdf299.79 KB