nieuw tankstation
Voor bedrijven

Start bedrijf

U gaat een bedrijf starten? Als startende ondernemer krijgt u te maken met milieuregels. Het type bedrijf en de werkzaamheden die u uitvoert bepalen aan welke milieuregels u zich moet houden. Het kan ook zijn dat u een vergunning moet aanvragen of online een melding moet doen. Hieronder leggen we uit wat dat voor u als ondernemer betekent.

Melding doen of vergunning aanvragen?

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. In onder andere de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit staan de milieuregels voor ondernemers beschreven. Hebben uw werkzaamheden geen of weinig invloed op het milieu dan is een vergunning of melding niet nodig. Om te bepalen wat er in uw situatie nodig is, hebben wij op een rij gezet wat u moet doen.

Wat moet u doen?

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u direct nagaan wat in uw situatie nodig is. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Een melding doen
  • Een vergunning aanvragen
  • Geen melding doen of vergunning aanvragen

Afhankelijk van uw situatie volgt u de onderstaande instructies.

Ik moet een melding doen

Ik moet een vergunning aanvragen

  • Neem contact op met DCMR voor een vooroverleg. Er wordt dan bijvoorbeeld vastgesteld welke vergunningen nodig zijn en welke informatie de vergunningaanvraag dient te bevatten. Neem contact met ons op via het DCMR-loket. Dit kan via 010 - 246 8060 en per e-mail via wabo@dcmr.nl
  • Wij adviseren u om tijdens het proces van de vergunningaanvraag zich te laten begeleiden door een adviesbureau. 
  • Is uw vergunningaanvraag compleet? Dien deze dan in bij het Omgevingsloket Online (OLO). Dit loket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie. Ook stuurt het loket de aanvraag naar DCMR. Nadat DCMR uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. Wij nemen uw vergunningaanvraag daarna verder in behandeling.

Milieuvergunning voor bedrijven

Deze Wegwijzer Wabo-vergunningen beschrijft wie er achter het loket samenwerken en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-vergunningenproces. De wegwijzer Wabo-vergunningen is bedoeld als globale, informatieve hulp voor bedrijven en overheden bij het vinden van hun weg in het uitgebreide wabo-vergunningsproces. U vindt antwoord op de vragen: hoe werkt het, wie moet wat doen, en hoelang duurt het, heeft u een uitgebreide Wabo-vergunning nodig? Zie dan onze Folder!

Indieningsvereisten

Uw aanvraag (zowel regulier als uitgebreid) moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals beschreven in de Regeling omgevingsrecht (Mor). Met name hoofdstuk 1 (algemene indieningsvereisten) en hoofdstuk 4 (indieningsvereisten vanwege het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting) van de Mor zijn van belang. Houdt verder rekening met de indieningsvereisten voor het onderdeel bouw of strijdig gebruik (indien deze activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn). Door gebruik te maken van het formulier in OLO wordt u door alle vragen geleidt.

Ik hoef geen melding te doen en geen vergunning aan te vragen

Meer informatie en overige regelgeving

Check of u dient te voldoen aan aanvullende regelgeving. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. Hier vindt u ook meer informatie over de regels waaraan u dient te voldoen.

Hulpmiddel voor BBT toetsing: BBT-tool

Vergunningplichtige bedrijven moeten in hun vergunningaanvraag aantonen dat ze voldoen aan de Best beschikbare technieken (BBT). Deze BBT's staan omschreven in de Nederlandse informatiedocumenten over BBT zoals de publicaties in de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS). Daarnaast moeten bedrijven met een Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie ook nog aantonen dat ze voldoen aan BBT in de BAT Reference documenten (BREFs). De Omgevingsdiensten hebben een hulpmiddel (BBT-tool) ontwikkeld waarin eenvoudig een toets aan de van toepassing zijnde BBT documenten en PGSen kan worden ingevuld. Deze tool bestaat uit een Excelbestand die u download via de link BBT Tool. De ingevulde tool voegt u vervolgens als bijlage bij de vergunningaanvraag. Het gebruik van deze tool is niet verplicht. Het biedt wel veel voordelen en versnelt de beoordeling van de aanvraag. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over IPPC-installaties.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Wanneer op uw inrichting (p)ZZS worden geëmitteerd naar de lucht dan wel indirect geloosd naar water, dan moet u hiervan een kwantitatieve opgave in de aanvraag opnemen. Deze informatie wordt tevens gebruikt voor de zogenaamde ZZS-database van de Rijksoverheid. U wordt verzocht hiervoor het daarvoor bestemde format te gebruiken in Excel.

In de aanvraag geeft u aan welke maatregelen worden genomen om het gebruik en de emissie naar de lucht dan wel indirect geloosd naar water van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken ter invulling van de minimaliseringsplicht. U wordt verzocht hiervoor het format van het Vermijdings- en Reductieprogramma te gebruiken.

Adviezen

DCMR biedt ook informatie en advies, zoals over het starten met circulair werken.

Samenvatting van alle stappen

Gerelateerde pagina’s

Bestaat uw bedrijf al, maar gaat er iets veranderen? Klik dan hier
Meer informatie over de Energiebesparingsplicht? Klik dan hier 
Meer informatie over bodemonderzoek? Klik dan hier
Meer informatie over akoestisch onderzoek? Klik dan hier