Inspectie DCMR Inspecteur

Taken DCMR

DCMR voert milieutaken uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. Daarnaast voert DCMR in opdracht van de provincie Zeeland milieutaken uit bij de grote risicobedrijven in Zeeland.

DCMR heeft drie hoofdtaken
 

Vergunningverlening

We maken omgevingsvergunningen voor bedrijven in opdracht van gemeenten en provincies. Van de 26.000 bedrijven in ons werkgebied hebben ongeveer 1.000 een vergunning nodig. De andere bedrijven volgen algemene, landelijke regels voor veiligheid en milieu. 

In de vergunningen leggen we vast aan welke eisen een bedrijf moet voldoen, bijvoorbeeld wat betreft het minimaliseren van de uitstoot van stoffen in de lucht, het voorkomen van geluidhinder en het waarborgen van de veiligheid. DCMR verleent vergunningen aan nieuwe bedrijven (oprichtingsvergunningen), en aan bedrijven waarvan de activiteiten of processen zijn veranderd (revisievergunningen). Alle vergunningen die zijn verleend of zijn aangevraagd, zijn hier te zien. Om de transparantie nog verder te verbeteren, werken we aan een digitaal voorschriftenregister per bedrijf. Daarin kunnen bestuurders, bewoners en inspectiediensten op elke moment zien aan welke eisen een bedrijf moet voldoen. Wilt u weten hoeveel vergunningen door DCMR in een bepaalde periode zijn verleend? Deze informatie is te vinden op het dashboard Vergunningen afgegeven per periode.

Toezicht en handhaving 

DCMR houdt toezicht op de 26.000 bedrijven in de Rijnmondregio. We onderzoeken overlast, brengen risico’s in kaart en voeren bedrijfscontroles uit. De Meldkamer van DCMR, die 24 uur per dag bereikbaar is, ontvangt meldingen van bewoners en bedrijven en bepaalt welke vervolgactie nodig is. 

Inspecties organiseren we zowel branchegericht als gebiedsgericht. DCMR onderzoekt dan de fysieke installaties en voorzieningen van bedrijven, maar ook de veiligheidscultuur en de systemen voor milieuzorg. Inspecties vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. Het doel van toezicht is ervoor te zorgen dat bedrijven de regels naleven. Om dat te bereiken, maakt het Toezichtlab van DCMR steeds meer gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten, monitoring op afstand en snelle analyse van grote hoeveelheden data. Datagedreven werken in het toezicht zorgt ervoor dat we een beter beeld hebben waar de risico’s zijn, en daardoor kunnen we de inspecteurs inzetten waar dat het meest nodig is. 

Speciale aandacht is er voor de bedrijven met de grootste veiligheidsrisico’s. We voeren de vergunningverlening, inspecties en handhaving uit voor alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo bedrijven) en de grotere chemiebedrijven (RIE-4 bedrijven) in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Bij deze inspecties werken we nauw samen met andere inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW (arbeidsveiligheid) en de Veiligheidsregio (brandveiligheid). 

Advies en monitoring

DCMR geeft advies aan gemeenten en provincies over beleid en ruimtelijke planprocessen. Daarbij is het altijd de uitdaging om duurzame ontwikkeling te realiseren en de omgevingskwaliteit te verbeteren, met oog voor de balans tussen milieu, economie en ruimte. DCMR zet daarvoor de eigen kennis en ervaring in op het gebied van veiligheid, bodem, lucht, geluidhinder en energie. DCMR draagt bij aan omgevingsplannen en –visies en adviseert over de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Onder andere met meetpunten voor de luchtkwaliteit let DCMR voortdurend op de milieukwaliteit en rapporteert hierover.
 

Prioriteiten 2021 - 2024

DCMR heeft prioriteiten bepaald voor de periode 2021-2024. Meer informatie vindt u op de pagina Prioriteiten 2021-2024.