gele rook stank geur
Thema

Geur

DCMR is actief met het voorkomen en bestrijden van hinder door geuren. Via deze pagina vindt u meer informatie over het voorkomen van hinder door geuren en wanneer er volgens de overheid sprake is van geurhinder.

Wanneer is er sprake van geurhinder?

In de provincies Zuid-Holland en Zeeland wordt per bedrijf gekeken hoeveel geur deze veroorzaken. In de regio Rijnmond, in het zogenaamde 'kerngebied' worden de geuren van alle bedrijven bij elkaar opgeteld. Voor de geurhinder die ze veroorzaken zijn regels opgesteld.

Kerngebied Rijnmond

In dit gebied bevinden zich een groot aantal bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken. Buiten dit gebied wordt geurhinder meestal veroorzaakt door één bedrijf. Meer informatie leest u in het rapport Geuraanpak kerngebied Rijnmond.

Geuraanpak kerngebied Rijnmond

Hoeveel geur is aanvaardbaar?

Er is sprake van geurhinder als geur waarneembaar is gedurende meer dan 175 uur binnen een jaar tijd (2% van de tijd). Als geur minder uren waarneembaar is dan wordt dit als aanvaardbaar gezien door de overheid. Als geur waarneembaar is en erger is dan de zogenaamde ernstige hindergrenswaarde dan is er sprake van ernstige geurhinder. Bij een dergelijke situatie ontvangt DCMR altijd klachten van inwoners. Geurhinder is onacceptabel voor de overheid nabij bepaalde gevoelige bestemmingen, dit zijn onder andere gebieden waar veel mensen wonen.

Kun je geur meten?

In het Rijnmondgebied is een netwerk van ruim 250 elektronische neuzen (e-noses) geïnstalleerd. Met deze apparaten wordt geur gemeten. De meldkamer van de DCMR houdt alle e-noses in de gaten. Wanneer veranderingen in de luchtsamenstelling worden waargenomen, onderzoekt de meldkamer de oorzaak. Bijvoorbeeld door contact met de vermoedelijke veroorzaker op te nemen. Is de oorzaak bekend, dan kan het bedrijf of schip maatregelen nemen. Hierdoor wordt overlast voor bewoners in het gebied zoveel mogelijk voorkomen.

Klachten over geurhinder

De meldkamer van DCMR is 24 uur per dag bereikbaar. Als er meldingen over geuroverlast binnenkomen dan onderzoekt de meldkamer de oorzaak. Inspecteurs gaan het veld in om zelf de geur te ruiken en de oorzaak van de geur te achterhalen.

Berekende geurhinder grote industrie

DCMR berekent geurhinder, die verwacht wordt van de grote industrie. Uit deze berekeningen volgt of er op een locatie sprake is van geurhinder of van ernstige geurhinder. Informatie uit  de vergunningen van grote bedrijven, die mogelijk geurhinder kunnen veroorzaken in de regio Rijnmond wordt gebruikt bij deze berekeningen. Indien een vergunning aangepast wordt of er komt dan wel verdwijnt een bedrijf dan worden deze gebieden opnieuw bepaald. Bij het berekenen van de totale geurhinder wordt de geurbijdrage per bedrijf bij elkaar opgeteld. Het resultaat is een zogenaamde  gecumuleerde 98 percentiel contour, waarbij de berekende geurwaarde 2% van de tijd kan worden waargenomen. Op de geurhinderkaart zijn kleine lokale geurbronnen zoals een lokale horecazaak niet meegenomen.

Technische informatie over geurhinder

Meer informatie over het voorkomen van geuren

DCMR heeft informatie hoe geuroverlast kan worden voorkomen, door een goede afzuiging binnen de horeca en voedingsmiddelenindustrie. Deze informatie is hier te vinden.