Sanctie procedure DCRM
Voor bedrijven

Handhavingsstrategie

Een bedrijf heeft in veel gevallen te maken met milieuregels. Om deze te handhaven voert DCMR controles bij die bedrijven uit. Tijdens een controle kunnen één of meerdere overtredingen worden geconstateerd. DCMR werkt met een afgesproken handhavingsstrategie die bepaalt welk soort sanctie wordt ingezet. Op deze pagina vindt u een uitleg over de handhavingsstrategie van DCMR.

Voor wie is dit relevant?

Dit is relevant voor alle bedrijven in het werkgebied van DCMR.

Soorten sancties

Welke sanctie DCMR bij een overtreding inzet, hangt af van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Bij de ernst van de overtreding gaat het om risico's voor milieu, veiligheid en gezondheid. Het gedrag van de overtreder wordt ingedeeld in één van de vier categorieën: 

 1. proactief
 2. onverschillig
 3. calculerend 
 4. bewust en structureel. 

Afhankelijk van de combinatie van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder wordt een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregel toegepast. Hieronder leest u wat de verschillende maatregelen inhouden.

Bestuursrechtelijke maatregelen:

 • Last onder dwangsom: een dwangsom is een geldboete. De hoogte van de dwangsom is afgestemd op de zwaarte van de overtreding. Iedere keer dat het bedrijf de fout ingaat, moet het deze boete betalen.
 • Last onder Bestuursdwang: via bestuursdwang kan het bevoegd gezag het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilleggen of andersoortige maatregelen nemen om de overtreding ongedaan te maken. De kosten die het bevoegd gezag maakt bij de toepassing van bestuursdwang moet het bedrijf betalen.
 • Intrekking van de omgevingsvergunning: als sprake is van een ernstige overtreding van de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om de vergunning in te trekken. Dit betekent dat het bedrijf de activiteiten moet beëindigen.

Strafrechtelijke maatregelen: 

 • Proces-verbaal (PV): een proces-verbaal kan leiden tot een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke strafoplegging. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete of zelfs gevangenisstraf zijn.
 • Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m): de directeur van DCMR heeft de bevoegdheid om bedrijven die milieuregels overtreden direct een geldboete op te leggen. Afhandeling van deze zaken loopt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
 • Snelle Afhandeling Milieudelicten (SAM): de officier van justitie kan een bedrijf dat de milieuregels overtreedt een schikkingsvoorstel doen om verdere vervolging te voorkomen.
 • Voorlopige maatregel (VM): de officier van justitie kan bepaalde bedrijfsactiviteiten laten stoppen. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf laten stilleggen.

Handhavingsbeschikkingen

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd door middel van een handhavingsbeschikking. Meer informatie over handhavingsbeschikkingen is hier te vinden. De handhavingsbeschikkingen​​ die door DCMR zijn opgelegd aan bedrijven vindt u hier.

Gerelateerde onderwerpen

Hoe een bedrijfscontrole van DCMR verloopt, vindt u hier.