Werken bij

Afstudeer-/stageopdracht: Vergunningverlening als databron voor warmte-atlas

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn, het Rijnmondgebied en namens de provincie Zeeland ook voor de Zeeuwse BRZO-bedrijven. Wij zoeken vastberaden naar het ideale evenwicht tussen de ambities van de ruim 27.000 bedrijven die hier opereren en de 1,2 miljoen mensen die hier leefbaar en veilig willen wonen en werken. Dat is balanceren voor gevorderden. Daarom zoekt DCMR betrokken specialisten die hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor een betere leefomgeving en die willen groeien tussen professionals.

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doet DCMR door het opleggen en controleren van milieu- en veiligheidsregels, maken van vergunningen, monitoren van de milieukwaliteit, adviseren over milieu en veiligheid en optreden bij overlast en incidenten. 

Afstudeer-/stageopdracht: Vergunningverlening als databron voor warmte-atlas

Het jaarlijkse Nederlandse eindverbruik van energie bestaat voor ongeveer 50 procent uit warmte, 30 procent uit transport en 20 procent uit elektriciteit¹. Voor de productie van deze energie genereert Nederland ongeveer 40 procent aan extra niet gebruikte restwarmte. (bron RVO factsheet warmteatlas)In de energietransitie is restwarmte en de informatie daarover van cruciaal belang. Voor afzetmogelijkheden en de aanleg van infrastructuur is het van belang om te weten waar en hoeveel restwarmte er beschikbaar is. Deze informatie is landelijk in beeld gebracht met de Warmteatlas die door het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (het RVO) wordt beheerd.Met een blik op de Warmteatlas van Nederland wordt al snel duidelijk dat de grootste concentratie aan restwarmte binnen Nederland vrijkomt in de Rotterdamse haven. Van belang is om deze warmte in de nabije toekomst nuttig te gaan toepassen. Hoe betrouwbaarder en completer de informatie over restwarmte is, hoe meer kans er is om deze warmte te gaan benutten.De DCMR wil gemeenten en provincies zo goed mogelijk ondersteunen vanuit haar rol als uitvoerend bevoegd gezag over milieu en energievraagstukken. Voor dit geval willen wij onze rol in het ontsluiten van informatie over restwarmte met de volgende vragen onderzoeken:

  1.  Wat is de informatiebehoefte die nodig is op reeds bestaande datasets om het benutten van restwarmte te stimuleren?
  2.  Biedt het vergunningverleningsproces van een omgevingsdienst mogelijkheden deze informatie te verzamelen?
  3.  Welke stappen zijn nodig om hieraan uitvoering te geven?
Wat ga je doen?

Je buigt je als volgt over voornoemde vraagstukken: Oriëntatiefase: In deze fase ga je je verdiepen in de opdracht, brainstorm je met stakeholders, stel je de  begeleidingscommissie samen en werk je een uitvoeringsplan uit met daarin de taakverdeling en planning van de opdracht.Inventarisatiefase: Dan ga je contact leggen en interviews arrangeren met belanghebbenden van de Provincie Zuid Holland, het havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland), NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit), (enkele) restwarmte veroorzakende bedrijven en enkele potentiële gebruikers van de restwarmtedata (gemeenten/provincie en/of warmte(net)-ontwikkelende partijen). Je gaat kennis op doen van informatie die nodig is voor het verlenen van vergunningen van bedrijven en welke daarbij relevant is voor de informatiebehoefte. Dit doe je aan de hand van enkele casussen met interviews van vergunningverleners, toezichthouders en energieadviseurs en probleemgerichte analyse van de al beschikbare data en datasystemen. Je rondt deze fase af met een samenvatting van de interviews en een concept-informatiemodel. Uitvoeringsfase:Aan de hand van verzamelde en in deze fase te verkrijgen informatie ga je het  concept-informatiemodel toetsen en bijstellen. De antwoorden op de onderzoeksvragen verwerk je in de vorm van een rapportage met conclusie en aanbevelingen. De uitvoeringsfase rond je af met een eindpresentatie van het informatiemodel (en het rapport) voor de stakeholders. Evaluatiefase:Samen met begeleidingscommissie wissel je leermomenten uit over het verloop van het project.

Dit is wat we van je vragen  
  • Je volgt een HBO of WO-opleiding en wil afstuderen
  • Je bent enthousiast
  • Je kunt proactief, zelfstandig en zakelijk werken.
  • Je beschikt  over goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift en hebt kennis van informatiestromen.
  • Technisch inzicht in het begrijpen van productieprocessen waarbij warmte vrij komt is een pré.
Dit is wat we je bieden

Deze stageopdracht biedt ruimte voor 2 afstudeerders in de periode april-november2021. Je krijgt hiervoor een stagevergoeding.

Zo kun je solliciteren

Voor meer informatie over de opdracht kun je terecht bij Mariette Bilius (Mariette.Bilius@dcmr.nl) en Christian de Laat (Christian.delaat@dcmr), beiden adviseur energie bij DCMR.

Solliciteren kun je via onderstaande knop. We kijken uit naar je reactie!

Bronnen:https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Factsheet%20WarmteAtlas%20Nederland%20%202NECW1106.pdfhttps://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2

 

Solliciteer direct online